Nå framgång med kommunikation och personlighetsstilar

Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen vi inom organisationer. Vi kan tydligt se skillnaden på de som behärskar en professionell och medveten kommunikation och de som inte gör det.

Dynamik i stället för konflikter

Genom att som ledare och arbetsgrupp skapa en medvetenhet runt olika personliga stilar kommer en effektiv kommunikation. Förståelsen kommer sedan att leda till dynamik i stället för konflikter. Med dessa två verktyg effektiviteten ses över både på individ-, arbetsgrupps- och organisationsnivå.

Innehåll:

Förmiddag

Vi börjar med grunden till kommunikation, hur hjärnan påverkar oss här. Vi tittar på mönster och tolkningar.  Det skapas en förståelse för vikten av att ta detta verktyg på allvar (men ändå ha skoj med det).

Eftermiddag

Vi har olika preferenser – sätt att tänka – vilket leder till att vi i en grupp har olika sätt att se på saker.  Några vill bara få saker gjorda, andra vill tänka igenom en gång till. Vissa tappar tålamodet med gamla processer medan andra vill ha med hela gruppen. Här tittar vi på styrkor och svagheter och hur vi kan jobba effektivt.

Personlig effektivitet

Hantera din tid

Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem känns det som om vi inte hunnit med det vi skulle gjort. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete.

Lättare att prioritera

Genom att ha fokus på syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare. I pressade situationer är det lätt att stressen kryper på och då kan det vara svårt att göra rätt val bland alla uppgifter som pockar på. Det kan vara svårt att skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och vi kan falla i fällan att ta det som är bråttom först.

Med enkla metoder och tekniker kan vi lättare välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

Innehåll
 • Syfte och mål med mitt arbete
 • Prioritera och tidsplanera
 • Skilj på viktigt och bråttom
 • Skapa en vana av att agera direkt
 • Hur min stil påverkar mitt sätt att hantera tid
 • Strategier för effektiva val
 • Stressmedvetenhet

Grundläggande ledarskap

Ny som ledare

Kursen börjar med att titta på den egna ledarstilen, vilka styrkor som finns och hur du kan utveckla dessa och anpassa efter din grupp. Det praktiska fokus vi använder oss av ger en verktygslåda för de olika situationerna som dyker upp i vardagen.

Coachande förhållningssätt

Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, beslutsfattande och prioriteringar så att du kan sprida förtroende i ditt team. Genom ett cochande förhållningssätt får du trygghet och tydlighet i din roll för att öka effektiviteten i ditt team.

Innehåll
 • Vad innebär det att vara ledare?
 • Vad ligger i uppdraget
 • Fokus på den egna stilen, kommunikations- och ledarstil
 • Styrkor och utvecklingspotential
 • Hur prioriterar jag som chef bäst min tid, delegering och målstyrning
 • Att hantera pressade situationer
 • Coachande förhållningssätt
 • Att hålla effektiva möten
 • Konfliktmedvetenhet
 • De svåra samtalen?

Ledare men inte chef

Personlig utveckling för informella ledare

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de kan vara till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer. Forskningen runt dessa personer har visat att de besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket en ledare har stor nytta av.

Goda och negativa informella ledare

Man skiljer på goda och negativa informella ledare, där de goda kan vara ett starkt stöd för ledaren medan den negative kan få en ledare på fall.  De goda är lojala och verkar för organisationens bästa. De är entusiastiska och får arbetskamraterna med sig.

Som ledare kan det vara viktigt att kunna kommunicera med dessa goda informella ledare. Att ta tillvara på deras styrkor och ge dem verktyg att utvecklas. Detta är kanske morgondagens ledare.

Kursinnehåll
 • Skapa engagemang för att nå framgång genom effektiv kommunikation.
 • Arbeta konstruktivt med kollegor som har olika stilar och personligheter.
 • Personlighetsstilar, styrkor och svagheter
 • Vad innebär det att vara informell ledare
 • Ledarstil och hur jag kan utveckla den
 • Bygg upp ditt inflytande
 • Hantera motsättningar och konflikter

Konflikthantering

Konflikter leder inte till utveckling

Konflikter är ett störmoment som tar mycket energi från organisationen. Att ha meningsmotsättningar är däremot en möjlighet att lära sig något och att hitta nya lösningar på gamla problem. För att en organisation ska blomstra och utvecklas krävs det att människorna är olika och har olika sätt att se på saker. Med kunskap och medvetenhet kommer just dessa olikheter vara det som lyfter produktiviteten till nya nivåer.

En smart investering för att spara tid, energi och pengar

Att vara proaktiv på arbetsplatsen när det gäller konflikter är något av det viktigaste en ledare kan vara. Under denna dag lär du dig att hantera motsättningar innan konflikter uppstår.

”Vi var två platschefer och tolvteamledare som gick kursen ‘Konflikthantering’ i Malmö. Samtliga fann att kursen var mycket intressant. Vi fick lära oss psykologin bakom konflikterna samt se, hur enkelt de kan uppstå och fortlöpa, om man inte kan se och hantera triggerpunkterna. Vi hade en mycket duktig och flexibel föreläsare som inspirerade oss alla.”

Kursinnehåll
 • Förståelse för konflikters bakomliggande orsaker
 • Kommunikation i konflikt
 • Verktyg att upptäcka och lösa konflikter i tid
 • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Konfliktstilar

Hjärnkoll på kommunikation

Kommunikation – Ett av de viktigaste verktygen vi har

Kommunikation är inte bara ett sätt att umgås utan också ett av de viktigaste verktygen vi har inom våra organisationer. Detta verktyg är ofta underskattat när det gäller synen på hur vi kan öka bland annat effektiviteten. Vi kan tydligt se skillnaden på de som behärskar en professionell och medveten kommunikation och de som inte gör det. Skillnaderna kan vara att de som behärskar kommunikationen är bättre på att föra fram sina idéer på ett tydligare sätt.

Nå framgång med tydlig kommunikation

Med bra kommunikation byggs starkare relationer, vilket skapar effektivare arbetsplatser. Hur företaget i det stora hela lyckas står i direkt relation till hur väl vi kommunicerar med varandra.

”föreläsningen fick mig att tänka på vikten av att vi förstår vad vi menar när vi pratar med varandra. Speciellt viktigt blir ju detta i en organisation som jobbar på uppdrag av kunderna och skall leverera det som kunderna vill ha! Ett bra föredrag som man inte bara har nytta av i affärerna utan också privat!”

Kursinnehåll
 • Grunden för kommunikation
 • Rädsla för förändringar
 • Nå resultat i din kommunikation med andra
 • Skapa en professionell kommunikation
 • Nå fram med ditt budskap
 • Föra dialog istället för argumentation
 • Aktivt lyssnande

Effektiva möten

Kostnaden för möten i en organisation är hög. Trots det anses möten vara en av de absolut största tidstjuvarna. Inte sällan är möten dåligt planerade och leder in på fel spår och onödiga omvägar.

”Efter kursen har vi utvecklat och förbättrat vår egen möteskultur – numera använder vi ”fem-fingrar” genomgående och vi har en helt ny möteskultur där respekt för tid, agenda, varandra och besluten ses på ett helt annat sätt”

Kursinnehåll
 • Förberedelser inför mötet
 • Ha en tydlig bild av syftet med mötet
 • Hantera mötesprocessen för att få resultat
 • Få ut den största nyttan av kompetensen runt bordet
 • Avsluta och följa upp

Coacha medarbetare

Genom kursen lär du dig konsten att coacha för att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Du kommer lära dig metoder för att kommunicera och tydliggöra organisationens olika mål och delmål.

Ta tillvara på medarbetares kompetenser

Du får även färdigheter i att ta tillvara på dina medarbetares kompetenser och lyfta fram deras starka sidor. Det kommer medföra att du behöver du spendera mindre tid åt andras problemlösning och kan vara mer proaktiv.

Kursinnehåll
 • Förstå grunderna för en framgångsrik coachning
 • Att handleda andra till att sätta och nå mål
 • Utforska alternativa vägar till lyckade prestationer
 • Skapa relationer grundade på ömsesidig respekt

Att leda i svåra situationer

Pressen i dagens organisationer ställer höga krav på dels arbetsgruppen och dels ledarna. En helt ny kompetens krävs för att ledarna ska kunna agera direkt. Alkoholproblem i företaget kostar ca 239 000 kr/person/år och inte sällan hör stress och missbruk ihop.

Problemen går för långt

Problem med stress och missbruk går ofta för långt innan något görs. Många ledare vet inte hur man ska agera i dessa situationer. Vi ser osäkerhet runt de svåra samtalen och tryggheten kan saknas när det gäller att konfrontera problem.

Viktigt att arbeta förebyggande

Att arbeta förebyggande med dessa frågor kan spara mycket tid och energi samtidigt som det är kostnadseffektivt. Att skapa kunskap och medvetenhet runt dessa frågor leder i sin tur till trygghet i ledarskapet.

Kursinnehåll
 • Skapa ett agerande ledarskap
 • Att förebygga utbrändhet och missbruk
 • De svåra samtalen
 • Effektiv kommunikation
 • Skapa effektiva arbetsrutiner
 • Handlingsplaner som fungerar

Nå fram med ditt budskap

Bli en mästare på att kommunicera

Utbildningen ger dig verktyg till att presentera, formulera och förmedla material, underlag, utredningar och rapporter till olika mottagare. Målet är att du ska förstå hur du tydligast når fram med det du vill säga, och därigenom kunna framföra framgångsrika presentationer som skapar engagemang och ger effekt.

Ta vara på din unika kommunikationsstil

Att nå fram med sitt budskap är det viktigaste syftet för en presentation. Under utbildningen får du lära dig vilken kommunikationsstil du har, och hur du kan använda den för att övertyga och få med dig mottagarna. Målet är att du ska få en förståelse för din unika stil och hur du på bästa sätt kan utnyttja dina personliga egenskaper i olika situationer och för olika ändamål.

Kursinnehåll
 • Kommunikationsstilar
 • Metodik
 • Att förbereda och strukturera framföranden
 • Sammanhang och förståelse
 • Tydlighet och effektivitet
 • Budskap, avsändare och mottagare
 • Språkets intonation, melodi och styrka
 • Dialog och kontakt med åhörarna
 • Våga tala – hantera nervositet
 • Praktiska hjälpmedel